Prohlídka stavu krovu a střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině.

Na základě upozornění pana faráře se dne 24. 9. 2021 konala prohlídka stavu krovu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Slatina u Bílovce.

Přítomni byli pan farář Piotr Kowalski  a pan Milan Chudej, stavební technik, Biskupství ostravsko-opavské.

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že části krovu zcela chybí, úžlabí u věže kostela a mezi hlavní lodi a presbytářem jsou vyhnilá. Příčinou současného stavu může být dlouhodobé zatékání do konstrukce krovu. Pozinkovaný plech, současná krytina, je dožilá a dochází k zátokům do konstrukce krovu.

Z prohlídky vznikl návrh: zaměřit celý kostel, udělat projektovou dokumentaci současného stavu, s průzkumem stavu všech krovů a s návrhem řešení – rekonstrukce krovů a krytiny na kostele.

Celé znění dokumentu

Zajištění financování provozu naší farnosti.

Milí farníci,

vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, hlavně díky slavení všech mší svatých a mší Velikonočního tridua bez účasti věřících, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost.

Rád bych všem farníkům poděkoval za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších, neboť nyní nastává nedostatek finančních prostředků pro potřeby naší farnosti.

Obracím se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naši farnosti.

Finanční dary prosím zasílejte na účty farnosti

Slatina u Bílovce 183494655/0300

Těškovice 183745362/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

o.Piotr

Mimořádné opatření vlády ze dne 12. března

Vláda kvůli ochraně zdraví obyvatel před novým typem koronaviru vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. V pátek od 06:00 začne platit mimo jiné zakáz společenských akcí nad 30 účastníků. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské a jiné akce.

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března.

Ve farnosti Slatina se do odvolání ruší mše svaté o nedělích i všedních dnech, a to ve všech kostelích farnosti.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě. Časy pravidelných konání bohoslužeb.

o. Piotr

 

Plánovaná oprava věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku

Drazí farníci.
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o plánované opravy fasády věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku, která se bude realizovat v roce 2020. 
 
V předešlých letech došlo k opravě fasády z levé a pravé strany kostela, kterou jsme za pomocí obce Tísek a dobrovolných sil z řad farníků zvládli opravit sami. Vzhledem k výšce a rozměrům věže, dojde k výstavbě lešení a opravě omítky specializovanou firmou.

Rozpočet opravy věže bude dále upřesněn. Podstatnou část ceny uhradí obec Tísek. Další část nákladů cca 100 tisíc bude financována z farního rozpočtu.
 
Chtěli bychom Vás proto požádat o jakýkoli finanční příspěvek na opravu fasády naší věže.
 
Prosíme dárce o příspěvek do kasičky v kostele v Tísku nebo o dar farnosti přes otce Piotra s uzavřením smlouvy o daru a jeho účelu. Viz zde
 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
(farní rada)

Setkání farní a ekonomické rady ve Slatině (Tísek a Slatina)

V pátek 4.10.2019 v 19 hodin se uskutečnilo na faře první setkání farní a ekonomické rady za farnost Slatina a Tísek. Během setkání se řešila celá řada aktuálních problémů a otázek, které farnost trápí. Dále se probíraly události, které nás v budoucnu čekají. Ze setkání byl proveden zápis. K nahlédnutí zde.

Příští setkání se uskuteční 15.11.2019 v 19 hodin na faře ve Slatině. Setkání je veřejné, jsou zváni všichni farníci, kteří mají co říci a není jim lhostejné dění ve farnosti. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady

Farní a ekonomická rada za farnost Slatina a Tísek se sejde na faře ve Slatině 4.10. po mši svaté v 19 hodin. Jedná se o první setkání rady. Vedle seznámení se členy rady, se budou probírat aktuální problémy farností. Bude probráno hospodaření a nakládání s prostředky s ohledem na budoucí investice ve farnostech. Setkání rady je veřejné. Všichni farníci, kterým není vývoj farnosti lhostejný a rádi by se konstruktivně připojili, jsou zváni. (Radomír Hodan)