Plánovaná oprava věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku

Drazí farníci.
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o plánované opravy fasády věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku, která se bude realizovat v roce 2020. 
 
klikni pro více fotekV předešlých letech došlo k opravě fasády z levé a pravé strany kostela, kterou jsme za pomocí obce Tísek a dobrovolných sil z řad farníků zvládli opravit sami. Vzhledem k výšce a rozměrům věže, dojde k výstavbě lešení a opravě omítky specializovanou firmou.
 
Rozpočet opravy věže bude dále upřesněn. Podstatnou část ceny uhradí obec Tísek. Další část nákladů cca 100 tisíc bude financována z farního rozpočtu.
 
Chtěli bychom Vás proto požádat o jakýkoli finanční příspěvek na opravu fasády naší věže.
 
 klikni pro více fotek
Prosíme dárce o příspěvek do kasičky v kostele v Tísku nebo o dar farnosti přes otce Piotra s uzavřením smlouvy o daru a jeho účelu. Viz zde
 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
(farní rada)

Vánoce 2019

Vánoce jsou krásné tím, že k nám přišel Boží syn.
 
 
Poděkování patří všem, kteří se zapojili do příprav na Vánoční svátky, kromě úklidu, především instalace a výzdoba vánočních stromků, postavením Betléma, květinová výzdoba, ručně připravené výzdoby na stromky, prostě všem, kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků narození Páně.  více fotek zde (R. Dluhošová)

Vánoční trhy v Krakově 2019

Poslední sobotu před Vánocemi (21.12.) se naši farníci z Tísku, z Těškovic, z Výškovic, ze Slatiny a z Nového Světa vydali na zájezd do Krakova.
 
dále pro více fotek
První zastávka naší cesty byla v rodném městě Jana Pavla II. , v městečku Wadowice. Otec Piotr nám povyprávěl o historii města,  ukázal nám rodný dům sv. Jana Pavla II. a v kostele nás upozornil na křtitelnici, kde byl Svatý otec pokřtěn.
Po chvilce volna, kterou jsme využili k vyzkoušení oblíbeného pokrmu kriemky, jsme se vydali do Kalwarie Zebrzydowske. Tady jsme si prohlédli baziliku Panny Marie s přilehlým klášterem Otců Bernardýnů.
 
Naše poslední zastávka byla v Krakově, kde se každoročně konají vánoční trhy. Vyzdobené uličky nás přivedly na hlavní krakovské náměstí, kterému dominuje Sukiennice – historická tržnice a dále Radniční věž.
 
Za zvuku koled a písní jsme zde načerpali vánoční atmosféru a mohli
jsme se těšit na narození pána Ježíše Krista. Posilněni svařákem a s úsměvem na tvářích jsme se za zpěvu lidových písní vraceli domů.
(V. Vajdová)

 

Svatý Mikuláš v Tísku 14.12.2019

Čas, kdy přichází svatý Mikuláš mezi nás, nastal také letos v Tísku.
více fotek
Sic s malým zpožděním, ale jak řekl svatý Mikuláš, staral se o chudé a o osamocené děti. 14.12 se děti naučily píseň o svatém Mikuláši, namalovaly obrázek své rodiny a společně jsme očekávali jeho příchod.
 
Nejprve nás ale navštívili andělé, kteří nám povyprávěli životopis svatého Mikuláše. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Třeba to, že rodiče byli obchodníci. Také, že Mikuláš navštívil Betlém, a aby se dostal zpět domů, do Myry, musel veslovat s otroky a přitom si zpíval. To vše nám andělé vyprávěli. Poté přišel svatý Mikuláš, malinko děti vyzkoušel, zda dávaly pozor. Svatému Mikuláši se líbila naše píseň i obrázky, které děti namalovaly. Proto se rozhodl děti obdarovat balíčky. Slíbil nám, že se za námi opět příští rok podívá. Když nám svatý Mikuláš řekl, že za námi přijde ještě větší návštěva, společně jsme si zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Poukázal tím na narození pána Ježíše.
více fotek
 
… a ptáte se, kde byli letos čerti? Ano, i ti byli v Tísku, ale jak všichni víme, čerti do kostela nesmí, tak je svatý Mikuláš nechal běhat po venku.
(Gabka Rokytová)

Misijní tvoření v Tísku 7.12.2019

Jako každým rokem se tísecké děti z náboženství zapojily do misijního vyrábění malých dárečků.

klikni pro více fotek7.12. se sešlo kolem dvaceti dětí, aby vytvořily maličkosti, které se prodávaly na Rozsvěcování vánočního stromku v Tísku a po nedělní mši svaté. Tento rok jsme pro vás měli připravené sněhuláčky na dřevě, perličková přáníčka, Betlémky, andělíčky z tic-tacu, bonbón ve stromečku, …
Z peněžitých darů jsme vybrali, a na misie poputuje krásných 4600,-Kč.
Moc děkuji všem dárcům a také všem tvořivcům za jejich pomoc.
(Gabka Rokytová)

První neděle adventní 1.12.2019, Slatina

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Doba adventní byla zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v České republice a v katolických zemích je nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. (viz adventní věnec)

klikni pro další fotkyPři bohoslužbě 1. neděli adventní – 1. 12. 2019 byly otcem Piotrem žehnány adventní věnce farníků a věnec před obětním stolem, na němž byla zapálena první svíce. (R.Dluhošová)

Mše svatá ke cti svaté Cecilie 22.11.2019 ve Slatině

V den svátku patronky hudebníků, zpěváků, duchovní hudby, varhaníků, básníků a řemeslníků zhotovujících hudební nástroje, proběhla v kostele ve Slatině sváteční mše svatá, při které se setkali hudebníci ze všech kostelů farností.
kliknutím zvětšit
Scholy si společně připravily dvě písně: Hosana, kterou schola z Těškovic naučila ostatní a byla zpívána při nesení darů. A dále píseň Pane přijď, která zazněla na úvod bohoslužby a byla zpívána jako modlitba, aby nás Pán vystrojil k službě a aby nám žehnal (text písně). Sboroví zpěváci ze Slatiny, Tísku a Výškovic dále mši svatou obohatili písněmi (hymnus) k sv. Cecilii a Duše Kristova.
kliknutím zvětšit
Při mši také přítomní poprosili o požehnání a vedení, aby služba hudebníků a zpěváků byla opravdu službou, oslavující Pána, podle vzoru svaté Cecilie.
 
Slovy otce Piotra: “Zdejší farnost existuje stovky let, vždy zde byli zpěváci a hudebníci. Ukazuje to na zázrak, že se umíme zpěvem radovat a dokážeme vytvořit společenství, kterým dáváme najevo nejen odevzdanou službu církvi, ale také dokážeme vnímat krásu, kterou nám přinášejí dějiny spásy. Přes zpěv se stáváme všichni bohatšími, možná se staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce, které oslavuje Boha. Vstupujme tedy do chrámů se zpěvem a radostí, s odevzdaností i svobodným duchem. Aneb, kdo zpívá, dvakrát se modlí.️”
 
Po mši svaté proběhlo společné posezení a pohoštění všech hudebníků na faře, které proběhlo v srdečném duchu. 
Děkujeme všem za přípravu a také všem, kteří se za nás a za naši farnost modlí. Rádi bychom vás chtěli pozvat – kdokoliv by chtěl zpívat, či hrát, jste srdečně zvání do všech schol a sborů našich kostelů ve farnosti.
(V.Vajdová, R.Hodan, G.Rokytová)

Mše svatá ke cti sv. Cecilie 22.11. v 18:00 hod. ve Slatině

více o sv.CecíliiV pátek 22.11. v 18,00 hod. bude mše svatá v kostele ve Slatině ke cti sv. Cecilie patronky chrámového zpěvu a hudby za doprovodu hudebníků, zpěváků sboru a schol z celé farnosti.

Po mši se uskuteční na faře ve Slatině přátelské setkání všech zúčastněných zpěváků a hudebníků. (Růžena Dluhošová)

Setkání maminek s dětmi

Naše setkání maminek se konalo výjimečně v úterý 29. 10. 2019.  Tentokrát se setkání zúčastnily i školkové děti, které měly podzimní prázdniny. Zazpívaly jsme si, a řekly ukazovací říkanky. A že nám to za podpory starších dětí šlo! Děti nevynechaly dopolední svačinu a hraní, a maminky povídání. Společně jsme v teple fary strávily další příjemné dopoledne. Přibyly i nové fotky. Všechny maminky, které již mezi námi byly a i nové maminky s dětmi rády uvidíme při příštím setkání v pondělí 11. 11. 2019 od 9:00 hodin. Pěkné podzimní dny. (Veronika Vajdová)

Brigáda kolem fary

V sobotu 12.10. proběhla od 9 hodin brigáda na pozemku kolem hospodářské budovy fary. Sešlo se pět farníků. Odstranily se zbylé kořeny náletových dřevin. Upravila se fasáda po odstraněných mřížích kolem vyměněných oken.  Provedla se částečná demontáž chatrného dřevěného plotu na farní zahradě. Počasí brigádníkům přálo. Všem zúčastněným velké díky. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady ve Slatině (Tísek a Slatina)

V pátek 4.10.2019 v 19 hodin se uskutečnilo na faře první setkání farní a ekonomické rady za farnost Slatina a Tísek. Během setkání se řešila celá řada aktuálních problémů a otázek, které farnost trápí. Dále se probíraly události, které nás v budoucnu čekají. Ze setkání byl proveden zápis. K nahlédnutí zde.

Příští setkání se uskuteční 15.11.2019 v 19 hodin na faře ve Slatině. Setkání je veřejné, jsou zváni všichni farníci, kteří mají co říci a není jim lhostejné dění ve farnosti. (R.Hodan)