Misijní tvoření v Tísku 7.12.2019

Jako každým rokem se tísecké děti z náboženství zapojily do misijního vyrábění malých dárečků.

klikni pro více fotek7.12. se sešlo kolem dvaceti dětí, aby vytvořily maličkosti, které se prodávaly na Rozsvěcování vánočního stromku v Tísku a po nedělní mši svaté. Tento rok jsme pro vás měli připravené sněhuláčky na dřevě, perličková přáníčka, Betlémky, andělíčky z tic-tacu, bonbón ve stromečku, …
Z peněžitých darů jsme vybrali, a na misie poputuje krásných 4600,-Kč.
Moc děkuji všem dárcům a také všem tvořivcům za jejich pomoc.
(Gabka Rokytová)

První neděle adventní 1.12.2019, Slatina

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Doba adventní byla zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v České republice a v katolických zemích je nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. (viz adventní věnec)

klikni pro další fotkyPři bohoslužbě 1. neděli adventní – 1. 12. 2019 byly otcem Piotrem žehnány adventní věnce farníků a věnec před obětním stolem, na němž byla zapálena první svíce. (R.Dluhošová)

Mše svatá ke cti svaté Cecilie 22.11.2019 ve Slatině

V den svátku patronky hudebníků, zpěváků, duchovní hudby, varhaníků, básníků a řemeslníků zhotovujících hudební nástroje, proběhla v kostele ve Slatině sváteční mše svatá, při které se setkali hudebníci ze všech kostelů farností.
kliknutím zvětšit
Scholy si společně připravily dvě písně: Hosana, kterou schola z Těškovic naučila ostatní a byla zpívána při nesení darů. A dále píseň Pane přijď, která zazněla na úvod bohoslužby a byla zpívána jako modlitba, aby nás Pán vystrojil k službě a aby nám žehnal (text písně). Sboroví zpěváci ze Slatiny, Tísku a Výškovic dále mši svatou obohatili písněmi (hymnus) k sv. Cecilii a Duše Kristova.
kliknutím zvětšit
Při mši také přítomní poprosili o požehnání a vedení, aby služba hudebníků a zpěváků byla opravdu službou, oslavující Pána, podle vzoru svaté Cecilie.
 
Slovy otce Piotra: “Zdejší farnost existuje stovky let, vždy zde byli zpěváci a hudebníci. Ukazuje to na zázrak, že se umíme zpěvem radovat a dokážeme vytvořit společenství, kterým dáváme najevo nejen odevzdanou službu církvi, ale také dokážeme vnímat krásu, kterou nám přinášejí dějiny spásy. Přes zpěv se stáváme všichni bohatšími, možná se staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce, které oslavuje Boha. Vstupujme tedy do chrámů se zpěvem a radostí, s odevzdaností i svobodným duchem. Aneb, kdo zpívá, dvakrát se modlí.️”
 
Po mši svaté proběhlo společné posezení a pohoštění všech hudebníků na faře, které proběhlo v srdečném duchu. 
Děkujeme všem za přípravu a také všem, kteří se za nás a za naši farnost modlí. Rádi bychom vás chtěli pozvat – kdokoliv by chtěl zpívat, či hrát, jste srdečně zvání do všech schol a sborů našich kostelů ve farnosti.
(V.Vajdová, R.Hodan, G.Rokytová)

Mše svatá ke cti sv. Cecilie 22.11. v 18:00 hod. ve Slatině

více o sv.CecíliiV pátek 22.11. v 18,00 hod. bude mše svatá v kostele ve Slatině ke cti sv. Cecilie patronky chrámového zpěvu a hudby za doprovodu hudebníků, zpěváků sboru a schol z celé farnosti.

Po mši se uskuteční na faře ve Slatině přátelské setkání všech zúčastněných zpěváků a hudebníků. (Růžena Dluhošová)

Setkání maminek s dětmi

Naše setkání maminek se konalo výjimečně v úterý 29. 10. 2019.  Tentokrát se setkání zúčastnily i školkové děti, které měly podzimní prázdniny. Zazpívaly jsme si, a řekly ukazovací říkanky. A že nám to za podpory starších dětí šlo! Děti nevynechaly dopolední svačinu a hraní, a maminky povídání. Společně jsme v teple fary strávily další příjemné dopoledne. Přibyly i nové fotky. Všechny maminky, které již mezi námi byly a i nové maminky s dětmi rády uvidíme při příštím setkání v pondělí 11. 11. 2019 od 9:00 hodin. Pěkné podzimní dny. (Veronika Vajdová)

Brigáda kolem fary

V sobotu 12.10. proběhla od 9 hodin brigáda na pozemku kolem hospodářské budovy fary. Sešlo se pět farníků. Odstranily se zbylé kořeny náletových dřevin. Upravila se fasáda po odstraněných mřížích kolem vyměněných oken.  Provedla se částečná demontáž chatrného dřevěného plotu na farní zahradě. Počasí brigádníkům přálo. Všem zúčastněným velké díky. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady ve Slatině (Tísek a Slatina)

V pátek 4.10.2019 v 19 hodin se uskutečnilo na faře první setkání farní a ekonomické rady za farnost Slatina a Tísek. Během setkání se řešila celá řada aktuálních problémů a otázek, které farnost trápí. Dále se probíraly události, které nás v budoucnu čekají. Ze setkání byl proveden zápis. K nahlédnutí zde.

Příští setkání se uskuteční 15.11.2019 v 19 hodin na faře ve Slatině. Setkání je veřejné, jsou zváni všichni farníci, kteří mají co říci a není jim lhostejné dění ve farnosti. (R.Hodan)

Říjen – měsíc misií

celý text Poselství Svatého otce Františka

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

…Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní… (celý text zde)

For Help – Autismus

přejít na stránku

Naše farnost ve Slatině se zapojila do pomoci lidem s autismem. Pomoc probíhá prostřednictvím společnosti FOR HELP, z.s.,

Farníci, kteří chtějí přispět na tento projekt jakoukoli částkou, mohou tak učinit v našem kostele na stolku u průchodu k bočnímu vchodu, kde se zapíši do seznamu dárců. (Růžena Dluhošová)

Krmášová mše svatá ve Výškovicích

29.9.2019 v 16:00 hod odpoledne, byla sloužena mše svatá ve Výškovicích před kapličkou, zasvěcenou sv. archandělovi Michaelovi, za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince této kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice.

další fotky

Kaplička byla uklizena, na oltáři svítilo bělostné plátno, voněly čerstvé květy. Báli jsme se, aby nám vyšlo počasí. Ale vyšlo jako každoročně a hlavně nepršelo.

Důstojnost celé akce zpestřila hudba a zpěv scholy.

Všem, kteří se na přípravě této mše podíleli, patří srdečný dík našich farníků. (Růžena Dluhošová)

Dožínková mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

15.9.2019 jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu letošního roku. Výzdoba a mnoho  krásných plodů, stejně jako modlitby, zpěv lidu, chvál a díků, vznášející se k Pánu.

Otec Piotr  plody úrody požehnal. Za tyto dary jsme při bohoslužbě Pánu Bohu děkovali, protože si uvědomujeme, že nejsou pouze výsledkem lidské práce, ale především Boží milosti.

 Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu  této krásné mše, velice děkujeme. (Růžena Dluhošová)