Svátost křtu

1Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání. (KKC 1213)

Sám Ježíš začíná svoji veřejnou činnost poté, co se dal pokřtít v řece Jordánu svatým Janem Křtitelem a po svém zmrtvýchvstání svěřuje apoštolům toto poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19-20)

Kdo může přijmout svátost křtu?

Podmínky pro udělení křtu:

„K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.“ (KKC 1246)

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů a kmotrů)
  • u rodičů malých dětí se předpokládá minimálně civilní sňatek, pro základní charakter rodiny, ve které bude dítě vyrůstat (církevní sňatek rodičů tedy není podmínkou)
  • rodiče spolu s kmotrem dbají o křesťanskou výchovu dětí, ke které patří ve školním věku návštěva výuky náboženství
  • u kmotra se předpokládá život z víry (pokud žije v domácnosti s partnerem, je nutná svátost manželství)
  • asi dvouměsíční příprava rodičů (obvykle 3 setkání)
  • příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok
  • v případě dětí školního roku se jeho příprava uskutečňuje v rámci výuky náboženství

V naší farnosti se křest dítěte uděluje obvykle v neděli ve farním kostele při mši nebo po mši svaté. V případě křtěnce z jiné farnosti (určuje místo trvalého bydliště) se vyžaduje propuštění ke křtu od tamního duchovního správce. Křest dospělého se uskutečňuje obvykle v rámci oslav Velikonoc.

Ke stažení:

Křestní formulář

Zamyšlení se nad svátostí křtu

Informace o křtu

Příprava na křest

Křestní obřad

Průběh vlastního křtu