Křížová cesta v Tísku

„Pane Ježíši, Tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář, vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se Ti podobal.“ To byla jedna z proseb, která byla vyslovena při dětské křížové cestě v Tísku.

Poslední mše svatá v měsíci je v naší farnosti věnována dětem, a protože máme nyní dobu
postní, vydali jsme se s dětmi i na křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista. Děti
vymalovaly obrázky s výjevy křížové cesty, připravily si čtení a z domu si přinesly křížky, jež
při cestě držely ve svých rukách.

Za zpěvu písně „JEŽÍŠI TICHÝ BERÁNKU, SMILUJ SE NAD NÁMI“ jsme Ježíšovu poslední cestu prošli nejen s Veronikou, Šimonem, Pannou Marií, Pontiem Pilátem, plačícími ženami, ale také s našimi rodiči a kamarády.

Moc děkuji všem, kteří se na dětské křížové cestě podíleli.

„Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!“

(Gabriela)

Závist ničí nás samé – Protilátkou vůči závisti je vděčnost

VŽDY NEMÁME NĚCO, CO DRUZÍ MAJÍ
Vždycky budeme mít spoustu důvodů k závisti. Celkem záhy objevíme, co všechno nemáme. Narazíme na lidi, kteří budou oblíbenější, úspěšnější, krásnější a bohatší než my.
Závist je postoj v hloubi srdce, který všechno zamořuje. Dokonce k první vraždě v dějinách lidstva došlo podle Bible právě kvůli závisti (srov. Gn 4,1-16). Problém je, že příčiny závisti ze světa nikdy nezmizí. Vždycky tu bude někdo, kdo bude umět něco lépe nebo bude mít něčeho víc než ti druzí.

ZÁVIST NIČÍ RADOST I Z TOHO, CO SAMI MÁME A UMÍME
Navíc závist nejenže nahlodává dobrou vůli mezi lidmi, ale také ničí radost z toho, co člověk sám má nebo umí. Ovládne-li něčí srdce závist, vždycky se projeví i v jeho vnitřním vnímání všeho kolem. Závistivých myšlenek se bohužel nelze snadno zbavit; vyžaduje to skutečné obrácení a zřeknutí se jich. Potom je nutné nahradit staré vnitřní vnímání novým, zdravým.

PROTILÁTKA PROTI ZÁVISTI
Protilátkou vůči závisti je vděčnost. Kdo umí být vděčný a děkuje za to, co má, uvědomuje si, že to není samozřejmost. Navíc obrací svou pozornost od svého nedostatku k něčemu, z čeho se může radovat. Zaměřuje ji i na Boží dobrotu a velkorysost a nehledí tedy jen na to, co sám nemá.

TIP PRO TEBE
Zařazuj do svého uvažování vděčné myšlenky a děkování: Pomáhá to osvobozovat srdce od závisti. Zkoumej své srdce: Na jaké lidi zahlížíš se závistí? Jakých dobrých věcí si všímáš jen zřídkakdy? Kterým lidem nebo oblastem svého života bys mohl dopřát víc vděčné pozornosti a vděčných myšlenek?

Se svolením zpracováno podle knížky: Johannes Hartl, Zkrátka modlitba, kurz pro samouky, kterou vydalo nakladatelství Paulínky www.paulinky.cz.

Více k tématu naleznete na www.vira.cz

Popeleční středa, postní období

Blíží se Popeleční středa a budeme na prahu postní doby. Bývá zvykem věřících, že si před  začátkem postní doby dávají různá předsevzetí, která se pokusí po 40 dní plnit. Obvykle se zavážeme postit se od oblíbených dobrot v jídle či v pití, že se nebudeme účastnit různých zábavných akcí a podobně.

Možná by stálo za to postit se od zlosti, pýchy, neodpuštění, zrady, nevěry a hříchu celkově. To by byla vůbec nejnáročnější postní doba. Kdo je schopný to zvládnout?

Jsme úplně svobodní. Můžeme si vybrat, jakého starého člověka ze sebe vyženeme a jakého nového na sebe oblékneme. Nemusíme také udělat vůbec nic. Bůh je tak nesmírně dobrotivý a milosrdný, že nám dává úplnou svobodu. Když před sebe pro postní dobu nepostavíme žádný úkol, bude nás mít stále stejně rád. Dál zůstaneme Božími dětmi. ALE co potom přinese Krista a Světlo do našich životů?

Bože, chválíme Tě a děkujeme Ti za vzácná slova všech čtení a evangelií a prosíme Tě, pomoz nám, abychom jim správně porozuměli a byli schopni se z nich poučit. Prosíme, dej nám sílu neopakovat pořád stejné chyby a neupadat do hříchu a ubohosti.

Magdalena Cibulková

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V sobotu 7.1. 2023 ve Výškovicích a v neděli 15.1. 2023 ve Slatině a na Novém Světě se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka.

Děkujeme všem, kteří se ve Výškovicích v sobotu 7.1. zapojili do Tříkrálové sbírky. Dárcům za jejich štědrost. Sbírka ve Výškovicích přinesla 17.110,- Kč. Koledníkům velký dík za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizací této akce ve Výškovicích.

Na Slatině celkem 8 skupinek statečných koledníků neodradilo mrholení ani nepříjemný vítr. Zvlášť šťastný byl závěr sbírky, protože posezení u horkého čaje a malé svačinky ve společenské místnosti na faře doprovázel za okny opravdový liják. Vyšlo nám to těsně! Výsledek letošní sbírky je rekordní.  Zapečetěné kasičky Charity ČR naplnili dárci ze Slatiny a Nového Světa velkorysou částkou 31.700,- Kč.

Děkuji z celého srdce za ochotu a dobrou náladu všem koledníkům. Velké upřímné poděkování posílám touto cestou všem, kteří koledníky přivítali, dali jim své dary nebo dokonce zároveň s nimi zpívali „My tři králové…“. Děkuji!

Naše oblastní charita ve Studénce každý rok zveřejňuje, na co přesně budou vybrané peníze použity. Každý dárce si zaslouží, aby mu tato informace byla poskytnuta.

65% vybraných peněz zůstává pro naši oblast ve Studénce. Peníze budou využity na :

– domov pro seniory, pečovatelskou službu, azylový byt, terénní ošetřovatelskou službu, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, šatník, podporu volnočasových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin a na přípravu stavby nové budovy, Domova svatého Jáchyma, který bude sloužit starým, osamělým, nemocným či jinak potřebným lidem z naší oblasti.

35% peněz ze sbírky se rozděluje na její organizaci ( např. korunky na hlavy a malé dárečky pro koledníky) a na větší projekty Charity ČR.

V neposlední řadě patří velké poděkování také všem, kdo pomohli sbírku zorganizovat, pomohli se postarat o koledníky a přispěli jídlem a pitím na jejich občerstvení po namáhavé obchůzce.

Všem zúčastněným přeji zdraví, radost, studijní a profesní úspěchy a  laskavé vztahy, zkrátka dobrý rok 2023!

Magdalena Cibulková

PŘEDLOŽME BOHU SVOU TEMNOTU

Bible nám předkládá nádhernou větu: „V Bohu je život, který je světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila“ (srov. Jan 1,4-5).

Jde o protiklad: světlo a tma. A oním Božím světlem, které vstoupilo do temnoty našeho světa, je Ježíš Kristus. V něm není žádná nezřetelnost; v nás je naopak mnoho šera. Co nám chce tento text sdělit? Úžasnou věc: Boží způsob jednání. Tváří v tvář naší křehkosti Bůh neustupuje. Nezůstává ve svém nebeském nekonečném světle, ale přibližuje se, stává se tělem, sestupuje do našich temnot. Nesmířil se totiž s tím, že můžeme sejít z cesty. Když se od něj vzdalujeme, vzdalujeme se od věčnosti, od světla. Bůh proto přichází mezi nás. Pokud se považujeme za nehodné, nezastaví ho to: přijde. Pokud ho odmítneme, neunaví se nás hledat. Pokud nejsme připraveni a ochotni ho přijmout, on přesto raději přijde. A když mu zavřeme dveře před nosem, čeká. On je jako dobrý pastýř, který nás přichází hledat tam, kde jsme: v našich problémech, v naší bídě… Přichází právě tam.

A já se ptám sebe, vás i všech ostatních: chceme mu udělat místo? Možná existují oblasti života, které si necháváme pro sebe, kam nechceme Boha pustit. Dnes vás vyzývám, abyste byli konkrétní. Jaké vnitřní věci se podle mého názoru Bohu nelíbí? Jaký je prostor, o kterém si myslím, že je jen pro mě a nechci, aby sem přišel Bůh? Každý z nás ať je konkrétní a odpoví na tuto otázku. Každý někde děláme nějaké zlo – hřích. Pojmenujme ho. Pozvěte ho do svého života, zvláště do temných oblastí. Každý z nás má temná místa. On se nebojí našich hříchů: přišel nás uzdravit. Ukažme mu vše, ukažme mu hřích. Mluvte jasně a konkrétně. Buďme stateční, řekněme klidně i toto: „Ale, Pane, jsem v této situaci, avšak nechci se změnit. Prosím ale, neodcházej příliš daleko.“ To je dobrá modlitba. Buďme upřímní…

Zpracováno dle promluvy papeže Františka 2. ledna 2022.

LIDSKÁ (NE)DOKONALOST

Absolutní nekonečná dokonalost je Bůh. Bůh je láska, pravda a čistota.

Bůh stvořil člověka k obrazu svému, proto snaha člověka o lidskou dokonalost dělá Bohu radost. Proč my zdaleka dokonalí nejsme, když se chceme Bohu podobat? Naše lži, polopravdy, závisti, pýchy, hloupé hrdosti, nepochopení, odsuzování a všechny naše skutky, které jsou chápány jako zlo, nás od dokonalosti vzdalují. Rozpoznat vlastní nedokonalost a přiznat si ji je velmi těžké. Stín vidíme v důsledku působení světla, proto nedokonalost můžeme poznat díky Boží dokonalosti a nekonečné Boží milosti.

Svatý Matouš v evangeliu píše: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ A svatý Lukáš: „Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, může se učiteli podobat.“

Člověk, který se chce od Boha učit, by měl mít čisté srdce, čisté svědomí, být nezávislý na pomíjivých věcech a myslet na svůj cíl – dojít do nebe. Svatý Pavel ve druhém listu Korinťanům píše: „….očisťme se od každé poskvrny těla i duše a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.“ Svatý Matouš také píše: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce.“ Na cestě k cíli jsme jako při namáhavém výstupu na vysokou horu. Číhají na nás nástrahy a léčky. Když jim podlehneme, sami sobě si do cesty stavíme překážky. Hříchem padáme o kus zpět dolů, pokáním a dobrými skutky se můžeme posunout dál a výš. Nebezpečné je myslet si, že hříchy nemáme. Jak píše ve svém listu svatý Jan: „Když někdo říká, že nemá hříchy, lže….“

Na začátku nového kalendářního roku si vzájemně přejme příliš dolů nepadat. Kéž nám v tom Bůh pomáhá a naši cestu požehná.

Dobrý Bože, děkujeme Ti, že máš s naší nedokonalostí trpělivost.

Laskavý Bože, děkujeme Ti, že nám dáváš stále nové šance, abychom si své ubohosti uvědomili.

Vánoce, Bůh nepřichází vládnout

Chcete-li opravdové Vánoce …

O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje se, aby žil a sloužil nám jako malý a chudý společník na naší životní pouti. A my se mu můžeme podobat tím, že budeme žít pro druhé lidi…

Chcete-li tedy prožít opravdové Vánoce, nezapomínejte na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a prosí nás, abychom se starali o lidi kolem sebe, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí. Takto totiž sám Ježíš přišel na svět a jesličky nám to připomínají.

Vánoční symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z toho, že Bůh se vtělil a přišel k nám na zem: žije s námi, dává našim dnům rytmus naděje. Stromeček a betlém nás uvádějí do typické vánoční atmosféry, která je součástí dědictví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a rodinné blízkosti. Neprožívejme falešné, komerční Vánoce! Dejme se obklopit Boží blízkostí, která je slitovná a laskavá, vánoční atmosférou, kterou do našich srdcí vlévá umění, hudba, písně i tradice.

promluva papeže Františka. Více k tématu www.vira.cz

Putování k jesličkám 2022, Těškovice

Srdečně zveme všechny a zejména rodiny s dětmi na Putování k jesličkám 2022

Začátek cesty je 25.12.2022 v 16:30 hod. u hřiště v Těškovicích, kde se dá zaparkovat auto.

Po cestě nás čekají různé aktivity a výzvy, které jsou dobrovolné. Budeme putovat po jednotlivých rodinách. Celkový čas i s návratem k autu se bude pohybovat kolem 1,5 hod.

S sebou: lucerny, baterky, obuv do terénu, příp. reflexní prvky na oblečení

Trasa není vhodná pro kočárky, ale bude možnost pro kočárky a starší generaci se do Betléma dostat jinudy – zkontaktujte nás dopředu na tel. 608701479.