Smaženice na Slavnost Seslání Ducha Svatého 5.6.2022 v 15 hodin

Srdečně vás zveme na společné setkání na farní zahradě ve Slatině.

Setkání se uskuteční v neděli 5.6.2022. Začneme v 15.00 hodin v kostele ve Slatině společnou modlitbou. Litanie k Duchu svatému (nejen).

Od 15.30 bude setkání na farní zahradě, kde se bude podávat smaženice. Pitný režim bude zajištěn.

Vezměte sebou dobrou náladu, chuť se setkat a popovídat, pár kaček na příspěvek.

Na setkání a společnou baštu se těší farníci z Tísku

Pozvánka na Mariánské zastavení s hudbou 29.5. v 15 hodin

Dne 29.5.2022 v 15.00 hodin se uskuteční v kulturním domě ve Výškovicích

Benefiční netradiční „májová“.

Benefiční znamená, že dobrovolné příspěvky budou využity ve prospěch kapličky ve Výškovicích, především na úhradu jednoho z restaurovaných obrazů křížové cesty, pak také na květinovou výzdobu a svíčky.

Netradiční bude májová v tom, že bude přizpůsobena všem občanům, aby prožili příjemné odpoledne a jejich srdce byla občerstvena a posílena v této těžké době.

„Májovou“ nás provede chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech, s jehož členy budete mít možnost se blíže seznámit i po akci při besedování u drobného občerstvení. Májová v uvozovkách jsme použili proto, že to nebude ani mše, ani koncert, ale něco mezi tím. Nechte se překvapit a přijďte.

Na Mariánské zastavení s hudbou různých časových epoch a básněmi Václava Renče vás zve Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech a přátelé kapličky ve Výškovicích.

Pozvánka na Velikonoční koncert duchovní hudby

V neděli 24.4. v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině.

Pojďme společne ukončit Velikonoční oktáv a zároveň oslavit Boží milosrdenství. Připomenout si dílo Božího vykoupení, které je úzce spjaté právě s Božím milosrdenstvím, které je Ježíšovým velkým darem.

Zazní písně různých autorů i zemí, žánrů i období. Poselství všech písní je společné – nekonečná Boží láska k člověku.

Křesťanská vokálně-instrumentální skupina Okteto vznikla někdy kolem roku 2000. Její členové vzešli a dodnes jsou z jedné rodiny. Skupina koncertuje jak v církevním, tak i světském prostředí. Vydala během svého působení dvě CD (Okteto, Hvězda v tmavé noci).

Nový život

Z utrpenia a smrti sa rodí život. Z Ježišovho utrpenia a z jeho smrti. Z nášho utrpenia a smrti len vtedy, ak sme spojení s Ježišom. Ináč utrpenie nedáva zmysel.
A aký život sa rodí? Nový! Kvalitatívne iný ako ten, keď sa narodí dieťa. Každý človek sa narodením rodí pre smrť. Novým narodením – prijatím Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania v krste – sa rodíme pre život, večný život.
Veľkonočné trojdnie je oslavou nového života. „Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17b). Prežívame radosť, lebo smrť už nad nami nemá moc. Iste, naše telá zomrú, ale na konci budú vzkriesené pre život s Bohom, na ktorom majú naše duše účasť už teraz – vďaka sviatostiam, vďaka spoločenstvu Cirkvi, ktorá sa zrodila z Ježišovho utrpenia a smrti.
To, čo píšem, nie sú pre mňa teologické úvahy. To je môj každodenný život. Ježiš žije a ja žijem s ním, v ňom, skrze neho. Ním posilňovaný a vedený nesiem svoj každodenný kríž v nádeji, že svojím utrpením prispievam ku sláve Božieho kráľovstva.
Možno je v týchto dňoch náročnejšie prežívať radosť, keď vidíme množstvo bolesti, množstvo zbytočne mŕtvych, keď nás obklopuje strach a neistota z budúcnosti. No nedajme si našu veľkonočnú radosť vziať. Nech sa deje čokoľvek, Ježiš žije a my žijeme s ním.
Z Ježišovej smrti sa zrodil život. Ak si s Ježišom úzko spojený, aj z tvojho utrpenia a smrti sa pôsobením Božieho Ducha neustále rodí nový život. Možno to nevidíš. Ale ver! Raz uvidíme ovocie svojho života a budeme žasnúť, ako navonok drobné skutky lásky, maličké sebazaprenia, kratučké strelné modlitby, pozdvihnutie očí ku krížu v bolesti priniesli nesmierne veľa nového života nielen nám, ale ľuďom okolo nás. Ba aj celkom neznámym, ktorým Boh dal ovocie nášho nového života.
Keď dnes spievame ALELUJA, nech je to nielen poriadne nahlas, ale najmä celým srdom. Lebo Ježiš nám získal a daroval nový život. Naveky!

dcza.sk

 

Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo

Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá

Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.

Vytrvejte a zůstaňte pevní 

Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.

Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.

Ať nejsou aktivní jen zlí lidé

Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.

A hlavně … nemějte strach

A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
jeho kříž se zaskví.

Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.

Jen jemu náleží
všechna sláva
na věky věků.

(Sv. Šarbel 1828 -1898)

víra.cz

Co je náplní a účelem postní doby? Zve na cestu domů.

Příprava na Velikonoce

Začněme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.

Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu udělováním “popelce” – sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj že jsi prach a v prach se navrátíš“)

Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý

Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec… Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život. „Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a  políbil…“ (Lk 15, 20)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)

Hřích a pokání, aneb život z vlastních sil

Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak “negativní” aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.

Konkrétní kroky v postní době, aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:

Modlitba

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět.
Několik tipů:
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření…
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti

Půst

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe…
Několik tipů:
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování…
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso.
* Přinášej páteční oběť – může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.

Almužna, činění dobra

„Almužnou“, činěním dobra – tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné… Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a  ztotožňujeme se s Kristem.
Několik tipů:
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.

Smíření

Několik tipů:
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti.
* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku – objevuj v druhém to dobré – vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16)

Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé.

víra.cz

Co je váš život? Máte mluvit takto: Dá-li Pán Bůh.

Jak 4,13-17
Milovaní! Jakpak můžete říkat: „Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a vydělávat“ – vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste (jako) pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí. Spíše máte mluvit takto: „Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono.“ Ale vy se jen chlubíte a chvástáte. Všechno takové vychloubání je špatné. Kdo tedy ví, jak má správně jednat, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.

Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom!“ (Jak 4, 14).

Všetci si dobre pamätáme, ako sa náš život pred dvoma rokmi náhle zmenil, keď vypukla pandémia. Počas niekoľkomesačných lockdownov sme museli rušiť alebo meniť mnohé svoje plány. Možno sme dokonca uvažovali o tom, či si ešte vôbec máme niečo plánovať! Jakub v dnešnom prvom čítaní nehovorí, že by sme si nič nemali plánovať. Chce len, aby sme si uvedomili, že mnohé veci jednoducho nemáme pod kontrolou. Dobre vieme, že aj tie najlepšie plány sa nám niekedy zrútia. Ako teda máme postupovať pri plánovaní, keď vieme, že sa na svoje plány nemôžeme úplne spoľahnúť? Riešením je zapojiť do svojho plánovania Boha. Aj keď sme si takmer istí tým, čo chceme robiť – či už sa to týka našej kariéry, rodiny, alebo hoci len dovolenky –, svoje plány môžeme v modlitbe predniesť Pánovi. Pri modlitbe a načúvaní môžeme pocítiť, že Pán naše plány schvaľuje. Inokedy možno pocítime, že nás vedie inou cestou alebo že od nás žiada, aby sme svoje plány na určitý čas odložili. A ak sa nám zdá, že Boh mlčí, môžeme pokračovať v realizácii svojich plánov a zároveň ďalej prosiť o jeho požehnanie. Ale čo ak sa naše životné okolnosti náhle zmenia? Možno začneme pochybovať o Božej schopnosti vedenia – alebo ho zo zmeny plánov dokonca obviňujeme! Jakub nám pripomína, aký postoj by sme mali zaujať: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono“ (Jak 4, 15). To znamená, že aj keď si robíme vlastné plány, máme vždy pamätať na to, že všetko závisí od Božej milosti a milosrdenstva. A tak sa na žiadny zo svojich plánov príliš neupínaj! No ver, že Boh je verný, a dôveruj, že sa o teba postará. Ver, že koná aj napriek nečakanému vývoju okolností. Keď sa tvoje plány nečakane narušia – ako v prípade pandémie –, v srdci si môžeš zachovať pokoj a dôveru. „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť“ (Flp 4, 7) ťa uchráni, pretože svoju nádej a dôveru vkladáš do Boha, nie do svojich plánov a rozhodnutí.

„Pane, veď a sprevádzaj ma pri všetkých mojich plánoch a rozhodnutiach.“

Slovo.sk

Tříkrálová sbírka

Tři králové vyšli v sobotu 8.1.2022 ve Výškovicích a Tísku a v neděli 9.1.2022 ve Slatině po jednotlivých domech a bytech v obcích, za účelem novoročního přání spojeného s třikrálovou sbírkou.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“

Těmito slovy zpěvem zahájili  své novoroční přání.

Děkujeme koledníkům a organizátorům ze Slatiny, Tísku a Výškovic za obětavost a čas, který sbírce věnovali. (R.Dluhošová)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 nalezenete zde