Bůh dokáže i ze zla vyvodit dobro

Kristův kříž proměnil smysl utrpení

Kristův kříž proměnil smysl každé lidské bolesti a utrpení. Utrpení již nevnímáme jako bezvýchodný trest či prokletí. Potom, co Boží syn vzal utrpení na sebe, bylo od kořene proměněno a vykoupeno. 

Co je nejjistějším důkazem toho, že nápoj, který je ti podáván, není nějak otrávený? Když podávající pije před tebou ze stejné sklenice. Tak to učinil Bůh! Na kříži před zraky světa vypil kalich bolesti až do dna. Ukázal tak, že není jedovatý, ale že na jeho dně leží perla. Na kříži je totiž přibitá každá lidská bolest. Ježíš zemřel za všechny. Díky Kristovu kříži se utrpení stalo i jakýmsi účinným prostředkem spásy lidí.

Můžeme vidět pozitivní následky špatných věcí

Jaké světlo toto vše vrhá na dramatické okolnosti našeho vlastního života? Můžeme nacházet pozitivní důsledky negativních a špatných věcí. Pozor však, nemylme se. Bůh je spojencem naším, nikoli jakéhokoliv zla! „Mám přísliby pokoje, nikoli trápení”, říká Bible (srov. Jer 29,11). Ten, který kdysi plakal nad Lazarovou smrtí, pláče dnes nad každou ránou, jež postihuje každého člověka i celé lidstvo. Ano Bůh „trpí”, jako každý otec a každá matka. Bůh má účast na naší bolesti, aby ji překonal.

Ale jedině Bůh dokáže z každého zla vyvodit ještě větší dobro.

Bůh přesadil lidskou svobodu do svého plánu

Přál si tedy snad Bůh Otec smrt svého Syna na kříži, aby z ní potom mohl vytěžit dobro? Nikoli! Bůh pouze ponechal volný průchod lidské svobodě a přesadil ji z lidského plánu do plánu svého – Božího. Totéž platí také pro všechno, co nás lidi na světě potkává… Bůh to nevyvolává. On však dal lidem svobodu a v jistém smyslu i přírodě. Nestvořil svět ani nás jako hodinový stroj naprogramovaný od počátku v každém svém nejmenším pohybu.

Kdo s vírou hledí k Bohu, vstane

Když Židé na poušti trpěli uštknutím jedovatých hadů, Bůh přikázal Mojžíšovi, aby vztyčil na kůl bronzového hada a kdo na něj pohlédl, nezemřel. Ježíš vztáhl tento symbol na sebe. „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak bude vyvýšen Syn člověka, aby ti, kdo v něho věří, měli život věčný” (Jan 3, 14-15). Také my jsme v současném světě napadáni jedovatými „hady” v mnoha formách zla. Hleďme k Tomu, jenž byl pro nás „vyvýšen” na kříž. Ti, kdo k němu hledí s vírou, nad nimi nemá moc zla a smrti svou definitivní moc.

„Po třech dnech vstanu,” předpověděl Ježíš (srov. Mt 9,11). Také my věříme, že my s ním vstaneme a vyjdeme k životu bratrštějšímu, lidštějšímu a naplněnému!

víra.cz