Slovo biskupa Františka Václava Lobkowicze k obnovení bohoslužeb

Drazí bratři a sestry,

chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek, vzájemné rozestupy a možná ne všichni se do kostela hned dostanou. Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.


I po rozvolnění přísných opatření dále trvá dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a je jistě moudré, aby ho dále využívali ti, kteří patří do takzvaných ohrožených skupin především lidé starší a chronicky nemocní. Tyto především chci povzbudit a ujistit o Pánově blízkosti a lásce, která nezná zavřené dveře, vyjma zavřených srdcí. Naše modlitby vás provázejí a vy sami se pro nás stáváte znamením touhy po plném společenství, abychom při liturgickém slavení mohli zakoušet něco z radosti, že Kristus je všechno ve všech. Kéž by po tom zatoužili i ostatní naši spoluobčané. Modleme se za to.

V evangeliu nás Ježíš sám utěšuje: „Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21) Spojme to, co jsme načerpali doma v době odloučení, s novým odhodláním chválit a oslavovat Pána ve společenství bratří a sester.

Žehná

Váš biskup František Václav

www.doo.cz

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Celý text na tomto odkazu

Mše svatá ke cti svaté Cecilie 22.11.2019 ve Slatině

V den svátku patronky hudebníků, zpěváků, duchovní hudby, varhaníků, básníků a řemeslníků zhotovujících hudební nástroje, proběhla v kostele ve Slatině sváteční mše svatá, při které se setkali hudebníci ze všech kostelů farností.

Scholy si společně připravily dvě písně: Hosana, kterou schola z Těškovic naučila ostatní a byla zpívána při nesení darů. A dále píseň Pane přijď, která zazněla na úvod bohoslužby a byla zpívána jako modlitba, aby nás Pán vystrojil k službě a aby nám žehnal (text písně). Sboroví zpěváci ze Slatiny, Tísku a Výškovic dále mši svatou obohatili písněmi (hymnus) k sv. Cecilii a Duše Kristova.

Při mši také přítomní poprosili o požehnání a vedení, aby služba hudebníků a zpěváků byla opravdu službou, oslavující Pána, podle vzoru svaté Cecilie.

Slovy otce Piotra: “Zdejší farnost existuje stovky let, vždy zde byli zpěváci a hudebníci. Ukazuje to na zázrak, že se umíme zpěvem radovat a dokážeme vytvořit společenství, kterým dáváme najevo nejen odevzdanou službu církvi, ale také dokážeme vnímat krásu, kterou nám přinášejí dějiny spásy. Přes zpěv se stáváme všichni bohatšími, možná se staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce, které oslavuje Boha. Vstupujme tedy do chrámů se zpěvem a radostí, s odevzdaností i svobodným duchem. Aneb, kdo zpívá, dvakrát se modlí.️”

Po mši svaté proběhlo společné posezení a pohoštění všech hudebníků na faře, které proběhlo v srdečném duchu. 

Děkujeme všem za přípravu a také všem, kteří se za nás a za naši farnost modlí. Rádi bychom vás chtěli pozvat – kdokoliv by chtěl zpívat, či hrát, jste srdečně zvání do všech schol a sborů našich kostelů ve farnosti.

(V.Vajdová, R.Hodan, G.Rokytová)

Říjen – měsíc misií

celý text Poselství Svatého otce Františka

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

…Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní… (celý text zde)

For Help – Autismus

přejít na stránku

Naše farnost ve Slatině se zapojila do pomoci lidem s autismem. Pomoc probíhá prostřednictvím společnosti FOR HELP, z.s.,

Farníci, kteří chtějí přispět na tento projekt jakoukoli částkou, mohou tak učinit v našem kostele na stolku u průchodu k bočnímu vchodu, kde se zapíši do seznamu dárců. (Růžena Dluhošová)

Krmášová mše svatá ve Výškovicích

29.9.2019 v 16:00 hod odpoledne, byla sloužena mše svatá ve Výškovicích před kapličkou, zasvěcenou sv. archandělovi Michaelovi, za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince této kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice.

další fotky

Kaplička byla uklizena, na oltáři svítilo bělostné plátno, voněly čerstvé květy. Báli jsme se, aby nám vyšlo počasí. Ale vyšlo jako každoročně a hlavně nepršelo.

Důstojnost celé akce zpestřila hudba a zpěv scholy.

Všem, kteří se na přípravě této mše podíleli, patří srdečný dík našich farníků. (Růžena Dluhošová)

Dožínková mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

15.9.2019 jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu letošního roku. Výzdoba a mnoho  krásných plodů, stejně jako modlitby, zpěv lidu, chvál a díků, vznášející se k Pánu.

Otec Piotr  plody úrody požehnal. Za tyto dary jsme při bohoslužbě Pánu Bohu děkovali, protože si uvědomujeme, že nejsou pouze výsledkem lidské práce, ale především Boží milosti.

 Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu  této krásné mše, velice děkujeme. (Růžena Dluhošová)