PODĚKOVÁNÍ

VELIKONOČNÍ OBŘADY 2015

Chci ze srdce poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na krásném prožití velikonočního třídení, a to při samotných obřadech i křížové cestě a adorace u Božího hrobu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem ministrantům za jejich službu u oltáře, za nádhernou květinovou výzdobu v našich kostelích, za pomoc kostelníků, za každou ochotnou ruku, která se podílela na přípravě velikonočních obřadů. Zvláštní poděkování patří sboru ve Slatině pod vedením p. Josefa Dluhoše a dále scholám a sboru ve Slatině, v Těškovicích a v Tísku. Velké poděkování patří také všem, kteří přišli společně s námi prožít Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě, jeho křížovou cestu a slavné Vzkříšení. Poděkování patří také všem těm, kteří přispěli na kněžský seminář a na opravy chrámů ve Svaté zemi. Pán Bůh zaplať!

VÁNOČNÍ JARMARK V TÍSKU

Letos poprvé se mohli občané z Tísku a okolí společně sejít v předvánoční čas. Fotbalový klub Tísek zaštítil akci nazvanou Vánoční jarmark. Celé setkání se neslo v předvánočním duchu a jiskřilo nadcházející vánoční atmosférou. Pro příchozí hosty byly připraveny stánky s jídlem, tak si mohli dát vánoční palačinku, hranolky, párky a speciality z domácí zabijačky. V rámci pitného režimu si mohli nabídnout „Čísovský“ punč (jak jej nazval jeden z hostů), dále červený a bílý svařák, horkou medovinu, čaj a studené nápoje.

Hosté také ještě mohli nakoupit pro své blízké maličkosti, které si připravily děti z MŠ a ZŠ Tísek, Chráněné dílny Ostrava a Květinářství Slatina. Pro děti byly připravené aktivity v podobě psaní dopisu Ježíškovi, výroby baňky nebo výroby vánočního přáníčka. Mohly si také pohladit oslíka, kozu a ovečky a setkat se s velbloudem a myškou u jesliček s Ježíškem.

Celé odpoledne bylo završeno zpěvem dětí ze ZŠ, vánočních písní scholy z Tísku a vánočním slovem o. Piotra, který vyzdvihl akci jako výbornou možnost setkat se, upevňovat vztahy mezi sebou navzájem, poznávat se a podpořit jeden druhého. Za zpěvu písně Tichá noc byl požehnán vánoční strom a nakonec slavnostně rozsvícen.

Obrovský dík patří organizátorům této vánoční akce – převážně členům a příznivcům Fotbalového klubu Tísek. Také všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli a věnovali svůj čas pro to, aby akce v poklidu proběhla.

Gabka Rokytová

SV. MIKULÁŠ V TÍSKU

Sv. Mikuláš v TískuV sobotu 6.12.2014 se děti z Tísku a okolí přijely setkat se sv. Mikulášem. Před jeho příchodem se děti společně s rodiči naučily písničku na přivítanou, u které se všichni i zahřáli. Poté se děti mohly zapojit do tvůrčích dílen – výroby svícnu z jablka a hřebíčku – a napsat dopis Ježíškovi. Mimo tvůrčích aktivit se děti mohly jít podívat na zvířátka, která byla ustájena za kostelem, a na jednom z nich se také projet. Po celou dobu čekání na sv. Mikuláše se rodičové a příbuzní mohli občerstvit teplými nápoji, které se podávaly v našem novém altánku. Mohli spolu posedět a pobýt s ostatními spoluobčany.

V 16 hodin pak byly všechny děti pozvány opět do kostelíka, kde za nimi přišel sv. Mikuláš a dva andělé. Přišli i čerti, asi se dozvěděli, že i v Tísku máme některé děti, které zlobí – ale jak všichni ví – čerti do kostela nesmí, proto zůstali vzadu a jen po očku nakukovali. V přední části kostela byl krásnější pohled na sv. Mikuláše, kterému všechny děti zazpívaly. A protože se tato píseň sv. Mikuláši líbila, bylo všech osmdesát sedm přítomných dětí odměněno balíčkem plných sladkostí.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci svým dílem podíleli. Organizace, vaření, prodávání, chystání, půjčení zvířat, tvoření, hlídání, zpívání i úklid kostela – za všemi těmito aktivitami se skrývají lidé, kterým patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Gabka Rokytová

PODĚKOVÁNÍ MALÝM MISIONÁŘŮM

Upřímné poděkování všem, kteří podpořili malý misijní jarmark. Zejména našim malým misionářům patří velký dík za zorganizování jarmarku a za všechny jejich výrobky (zdobené svíčky, misijní zápalkové krabičky, jmelí, svícny, křížky, zvonečky, stromečky, perníčky, růžičky a hvězdičky a další). Touto obětavou práci podpořili malí misionáři děti nejchudší z chudých. Pracovali pro záchranu sirotků a tím získali finanční částku 8516,- V Těškovicích vynesl jarmark 5012,- , ve Slatině 2509,- a v Tísku částku 995,-.                            

Poděkování patří také dětem, které šetřily každý týden na misijní bonbonek. Úplně největší poděkování patří našemu Pánu Bohu, protože platí, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.

Naďa Šablaturová

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

Jménem Římskokatolické farnosti Slatina u Bílovce děkuji všem slatinským hasičům, kteří se zapojili do stěhování mobiliáře místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Velké poděkování patří těmto silným a rozumným mužům, kteří vymysleli řešení pro sundání těžkých obrazů a soch a zakrytí všech dalších kostelních předmětů. Interiér kostela byl díky této angažovanosti znovu vymalován a poté byl inventář znovu umístěn na správné místo – opět s vaší pomocí.

Z celého srdce děkuji za vaši námahu, úsilí a ochotu věnovat svůj volný čas pro zdejší chrám, který slouží nám všem.

PODĚKOVÁNÍ KATECHETKÁM

Setkání katechetůV sobotu 4. října se na biskupství uskutečnilo Diecézní setkání katechetů a vyučujících náboženství s otcem biskupem Františkem. Setkání, které se konalo po pěti letech se neslo ve slavnostním duchu. Jeho součástí bylo ocenění 12 katechetů a katechetek za dlouhodobou a tvůrčí práci. 

Mezi oceněnými byly také naše katechetky, které již dlouhá léta věnují svůj čas náboženské výchově dětí v našich farnostech. Velké poděkování patří paní Mgr. Anně Malčíkové, která vyučovala náboženství ve Slatině, Tísku a na Těrlicku, a můj velký dík patří také paní Nadi Šablaturové, která vyučovala náboženství ve farnostech Klimkovice, Jistebník, Kyjovice, Lubojaty, Olbramice, Slatina, Těškovice a Tísek. Svůj čas s dětmi také věnuje Papežskému misijnímu dílu. Vám patří mé poděkování a přání Božího požehnání do dalších let a sílu při práci a výchově dětí.   O. Piotr