Setkání rodičů dětí před prvním svatým přijímáním v Těškovicích

Vážení farníci,

v Těškovicích v sobotu 24.1. po ranní mši svaté, přibližně kolem 8 hodiny se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

Díky trvající pandemii, nadále platí protiepidemická opatření.

Mimo jiné: každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. (R.Hodan)

Tříkrálová sbírka – Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou.

Stupeň 5 PES umožňuje umístění kasiček od 6.1.2021 do 24.1.2021 na veřejně přístupná místa ve Slatině: V kostele, na Obecním úřadě a v Základní a mateřské škole.

Koleda zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777

Darovat on-line

Přivítejte naše virtuální koledníky

Přijměte online požehnání.  

Sbírka FOR Help

Milí  farníci,

začátkem října jsem vás informovala o vybrané částce na pomoc lidem s autismem prostřednictvím společnosti FOR Help, z.s., Porubská 674/72, Poruba, Ostrava, IČ 0413835.

Uběhl měsíc a přesto, že jsme omezeni současnou situací způsobenou covidem a nemůžeme se setkávat, podařilo se vybrat z vašich příspěvků částku 720 Kč, kterou jsem odeslala na účet společnosti FOR Help.

Vřelé díky všem dárcům. Pán Bůh zaplať .

Ester Lubojacká  

Od 18.11. máme ve farnosti bohoslužby s věřícími.

Vážení farníci,

od 18.11. díky platnosti protiepidemickému systému PES je možné i při vyšším skóre pořádat bohoslužby s účastí lidu.

Bohoslužby budou probíhat od 18.11. dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Počet věřících je dán skórem v tabulce systému PES. Každému skóre odpovídá jiný maximální počet věřících. Například skóre 5 – 15 osob, skóre 1 – 100 osob., viz obrázek výše a přehledná tabulka ke stažení zde

Aktuální skóre pro náš kraj je možno zjistit na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Abychom se mohli zúčastnit musíme dodržet mimo jiné i následující pravidla:
 

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Ústa i nos musí být zakryté rouškou, respirátorem a pod.

Nadále platí zákaz zpěvu a potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost.


V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz

Účast na Svatém smíření a Eucharistii 13.11. a 15.11.2020 ve Slatině v době nouzového stavu.

Vážení farníci,

Svátost smíření, proběhne v pátek 13.11. v kostele ve Slatině

od 17:30 do 18:00 hodin pro věchny farníky z Tísku, Těškovic, Slatiny, Vyškovic, Ohrady a Nového Světa.

Ve stejný den 13.11. od 18:00 do 18:30 hodin bude také možno přistoupit k Eucharistii.

Eucharistie, bude v neděli 15.11. v kostele ve Slatině

od 8:30 do 9:00 hodin pro všechny farníky.

Abychom dodrželi speciální organizační i hygienická pravidla a těchto svátostí se mohli zúčastnit musíme vedle dodržení počtu maximálně dvou osob, dodržet mimo jiné i následující pravidla:

Ke svátosti smíření vcházíme do kostela jednotlivě.

K Eucharistii přicházíme také jednotlivě nebo jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti.

Prosíme, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby bez příznaků infekční nemoci, s přikrytými ústy a nosem.

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.


Bohoslužby v době nouzového stavu budou slouženy na objednané úmysly podle rozpisu  v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině bez přítomnosti věřících.

V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz

Farnost ve Slatině nabízí pro své farníky účast na Svatém smíření i Eucharistii

Vážení farníci,

Díky nouzovému stavu a v duchu vládních nařízení není bohužel možné se účastnit Eucharistie v rámci veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností.

Nařízení umožňující pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně do dvou osob, při dodržení organizačních a hygienických pravidel, umožňuje také přijetí Eucharistie a Svátosti smíření.

Přes tuto velmi obtížnou situaci nabízí Římskokatolická farnost ve Slatině pro své farníky účast na Svatém smíření i na Eucharistii.

Abychom dodrželi speciální organizační a hygienická pravidla a těchto svátostí se mohli zúčastnit musíme dodržet následující:

Svátost smíření, proběhne v pátek 30.10. v kostele ve Slatině

od 17:00 hodin pro farníky z Tísku, Slatiny, Vyškovic a Nového Světa

od 17:30 hodin pro farnost Těškovice

Eucharistie, bude v neděli 1.11. v kostele ve Slatině

od 8.30 hodin pro farníky z Tísku, Slatiny, Vyškovic a Nového Světa

od 9:00 hodin pro farnost Těškovice

Dále musíme mimo jiné dodržet následující pravidla:

Ke svátosti smíření vcházíme do kostela jednotlivě.

K Eucharistii přicházíme také jednotlivě nebo jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti.

Prosíme, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby bez příznaků infekční nemoci, s přikrytými ústy a nosem.

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Nová přísnější opatření vlády ČR od 22.10.2020. Bohoslužby bez věřících…

Od čtvrtka 22. října od 6 hodin, po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně, vstoupila na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Až na výjimky je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby   s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast 10 osob.

Několik výjimek.

Lidé mohou cestovat za zaměstnáním, v souvislosti s podnikáním, vydat se za rodinou, na nákupy základních životních potřeb a na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé mohou také vyjít do parku nebo jinam do přírody.

Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby. Kdo má vlastní chalupu nebo jinou rekreační nemovitost, může na ni bez omezení vyjet.

Mezi výjimkami v seznamu povolání, je uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. „I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření,“ uvedl biskup Martin David.

Omezení pohybu platí i pro kostely

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb. „…Mše svaté budou slavené bez přítomnosti věřících…“

Přistoupit ke svatému přijímání bude možné po skončení neveřejné bohoslužby a pouze tak, že do kostela vstoupí vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít další. Kněz nabádá farníky, aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci.

Nová omezení vlády od 14.října ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

Na základě usnesení Vlády ČR od 14. 10. 00.00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):


– vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

– tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob

– společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)

– zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

– uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

církev.cz