Pouť do Spálova, Panna Marie ve Skále (Mariastein), 6.6.2020

Tuto sobotu, 6.6.2020, se uskutečnil již třetí ročník putování ze Slatiny na poutní místo Panna Marie ve Skále u Spálova.

Pouť jsme zahájili 5.6. mší svatou ve Slatině. Putování jsme věnovali našim rodinám a farnosti. Během pátečního večera přestalo pršet a v sobotu nás přivítal nádherný slunečný den. Na naší cestě jsme navštívili několik obcí a zajímavých míst: Starou Ves, Nové Dvory, Lukavec, Kapličku Panny Marie Loretánské, Vrchy s nádherně nově opravenou Kapličkou. Dolejší Kunčice, Kaménku, Heřmánky a Klokočůvek. U Panny Marie ve Skále jsme se setkali s dalšími poutníky ze Slatiny, Bílovce, Ostravy a také z okolních obcí. Naše pouť byla zakončena mší svatou vedenou otcem Zdenkem Vavrem pod širým nebem přímo na poutním místě.

Během putování v nádherné krajině, jsme měli dostatek času přemýšlet, probírat různá témata, zastavit se a společně se pomodlit. Uvědomit si krásu Božího stvoření, působení Božích milostí a radost z našeho poutního společenství.

Dá-li Bůh, další ročník pouti se opět uskuteční příští rok první sobotu v červnu. Na další putování jsou zváni všichni, kteří mají oči, mysl a srdce otevřené. (R.Hodan)

Znovuobnovení bohoslužeb v farnosti od neděle 26. dubna

Díky rozhodnutí otce Piotra, bude od neděle 26.4. sloužena mše svatá ve všech kostelích farnosti. Mše svaté budou probíhat dle původních plánů. V něděli 26.4. začínáme ve Slatině v 8 hodin. Dále v Těškovicích v 9.15. a v Tísku v 10.30 hodin. Další dny budou mše dle plánu.

Účast na bohoslužbě je podmíněna splněním řady hygienických pravidel. Za jejich dodržování budou zodpovědni všichni účastních bohoslužby. Jsou uvedena níže.

Během první vlny uvolnění je stanoven maximální počet přítomných na 15 věřícich. Předpokládá se, že se mše svaté zúčatní ti, kteří si objednali úmysl mše svaté. Vhodné upozornit, že staří lidé jsou pro onemocnění COVID nejvíce rizikoví. Prosím, velmi zvažte svou účast na bohoslužbě.

Rozhodnutí je podloženo vyjádřením České biskupské konference (celý článek zde), kdy od 27. dubna se budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude zprvu moci přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření.

Pravidla pro realizaci bohoslužeb:

V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.

Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

(R.Hodan)

Kaplička sv.Michala ve Výškovicích

Výškovice, kaple sv.Michala

Na Bílou sobotu 11.4.2020 byla ve Výškovicích otevřena kaplička sv. Michala za účelem modlitby a duchovního rozjímání pro kolemjdoucí věřící. Za údržbu a výzdobu patří poděkování Ing. Mirce Balharové. (R.Dluhošová)

Velikonoční výzdoba ve Slatině

I když mše svaté probíhají během Velikonoc bez účasti věřících, je kostel uvnitř velmi pěkně velikonočně vyzdoben. Velké poděkování všem, co se podíleli na velikonoční výzdobě. (R.Hodan)

 

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: na Bílou sobotu zapalte za okny svíčku

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové

3. dubna 2020

Rozhodnutí biskupa o slavení Velikonoc 2020

S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.

Připomíná dispenz od účasti na bohoslužbách vydaný na začátku restriktivních opatření a platný až do odvolání.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, nařizuje až do odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.

Zve všechny duchovní i laiky k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Zvláště zve ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin.

Dává také pokyny ke slavení svátosti smíření a pokání před Velikonocemi.

Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuje všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Doporučuje dodržet v sídelních farnostech obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez účasti věřících.

Zmiňuje také odklad křtů katechumenů na Svatodušní vigilii na konci velikonoční doby.

Více také na stránkách Ostravsko-opavské diecéze.

Plné znění Rozhodnutí biskupa ostravsko-opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020 najdete zde.