Tříkrálová sbírka

Tři králové vyšli v sobotu 8.1.2022 ve Výškovicích a Tísku a v neděli 9.1.2022 ve Slatině po jednotlivých domech a bytech v obcích, za účelem novoročního přání spojeného s třikrálovou sbírkou.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“

Těmito slovy zpěvem zahájili  své novoroční přání.

Děkujeme koledníkům a organizátorům ze Slatiny, Tísku a Výškovic za obětavost a čas, který sbírce věnovali. (R.Dluhošová)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 nalezenete zde

Novoroční koncert, 2.ledna 2022 v 15 hodin

Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce pořádá Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Komorní orchestr Lidové konzervatoře pod vedením Alžběty Kolářové vystoupí spolu s místním pěveckým kvartetem.

2. ledna 2022 v 15 hodin

Pojďme společně hudbou přivítat nový rok. Oslavme Pána. V kostele Nanebevzetí Panny Marie, nejblíže Pánu Bohu, rozjímat a s vírou a nadějí pohledět do nového roku.

 

Krmášová mše ve Výškovicích 2.10.2021

V sobotu dne 2.10.2021 v 16.00 hodin se konala (z důvodu opravy kaple sv. Michaela) v kulturním domě ve Výškovicích krmášová mše svatá, sloužená p. Piotrem Markem Kowalskim.

Po mši svaté  bylo přátelské posezení, na němž byly k vidění předměty, nalezené v kapličce při opravě. Na úvod zahral a zazpíval nám varhaník p. Dominik Krayzel z Tísku mariánskou píseň.

Paní Wasilka Pistovčák, která je autorkou repliky nalezeného praporce z roku 1902 se z rodinných důvodů nemohla zúčastnit a paní Mgr. art. Marii Chlebovská, která restaurovala první z obrazů staré křížové cesty z roku 1887a která byla přítomná nás seznámila s restaurováním obrazů a podobných uměleckých předmětů.

Během posezení bylo připraveno pohoštění na doplnění příjemné atmosféry celé akce, ke kterému přispěla kromě našich občanů také účast otce Piotra a  navštěvníků z vedlejších obcí.

Za přípravu celé akce děkujeme hlavní organizátorce p. Mirce Balharové a dalším pomocníkům, kteří přispěli k přípravě a výzdobě celé akce.

Setkání rodičů dětí před prvním svatým přijímáním v Těškovicích

Vážení farníci,

v Těškovicích v sobotu 24.1. po ranní mši svaté, přibližně kolem 8 hodiny se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

Díky trvající pandemii, nadále platí protiepidemická opatření.

Mimo jiné: každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. (R.Hodan)

Tříkrálová sbírka – Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou.

Stupeň 5 PES umožňuje umístění kasiček od 6.1.2021 do 24.1.2021 na veřejně přístupná místa ve Slatině: V kostele, na Obecním úřadě a v Základní a mateřské škole.

Koleda zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777

Darovat on-line

Přivítejte naše virtuální koledníky

Přijměte online požehnání.  

Sbírka FOR Help

Milí  farníci,

začátkem října jsem vás informovala o vybrané částce na pomoc lidem s autismem prostřednictvím společnosti FOR Help, z.s., Porubská 674/72, Poruba, Ostrava, IČ 0413835.

Uběhl měsíc a přesto, že jsme omezeni současnou situací způsobenou covidem a nemůžeme se setkávat, podařilo se vybrat z vašich příspěvků částku 720 Kč, kterou jsem odeslala na účet společnosti FOR Help.

Vřelé díky všem dárcům. Pán Bůh zaplať .

Ester Lubojacká  

Od 18.11. máme ve farnosti bohoslužby s věřícími.

Vážení farníci,

od 18.11. díky platnosti protiepidemickému systému PES je možné i při vyšším skóre pořádat bohoslužby s účastí lidu.

Bohoslužby budou probíhat od 18.11. dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Počet věřících je dán skórem v tabulce systému PES. Každému skóre odpovídá jiný maximální počet věřících. Například skóre 5 – 15 osob, skóre 1 – 100 osob., viz obrázek výše a přehledná tabulka ke stažení zde

Aktuální skóre pro náš kraj je možno zjistit na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Abychom se mohli zúčastnit musíme dodržet mimo jiné i následující pravidla:
 

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Ústa i nos musí být zakryté rouškou, respirátorem a pod.

Nadále platí zákaz zpěvu a potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost.


V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz

Účast na Svatém smíření a Eucharistii 13.11. a 15.11.2020 ve Slatině v době nouzového stavu.

Vážení farníci,

Svátost smíření, proběhne v pátek 13.11. v kostele ve Slatině

od 17:30 do 18:00 hodin pro věchny farníky z Tísku, Těškovic, Slatiny, Vyškovic, Ohrady a Nového Světa.

Ve stejný den 13.11. od 18:00 do 18:30 hodin bude také možno přistoupit k Eucharistii.

Eucharistie, bude v neděli 15.11. v kostele ve Slatině

od 8:30 do 9:00 hodin pro všechny farníky.

Abychom dodrželi speciální organizační i hygienická pravidla a těchto svátostí se mohli zúčastnit musíme vedle dodržení počtu maximálně dvou osob, dodržet mimo jiné i následující pravidla:

Ke svátosti smíření vcházíme do kostela jednotlivě.

K Eucharistii přicházíme také jednotlivě nebo jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti.

Prosíme, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby bez příznaků infekční nemoci, s přikrytými ústy a nosem.

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.


Bohoslužby v době nouzového stavu budou slouženy na objednané úmysly podle rozpisu  v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině bez přítomnosti věřících.

V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz