Svatí měsíce března

SV. SUITBERT, 1. března

Sv. Suitbert

připomínka, biskup, misinář OSB

Atributy: biskup, hvězda (v ruce nebo na berli)

Byl Anglosas a stal se benediktinským mnichem a žákem sv. Egberta. Ten jej s Villibrordem a dalšími deseti připravil na misijní činnost u Frísů. V roce 690 odpluli do Fríska mezi pohany a mnoho jich obrátili na křesťanství. Při jeho návratu do Anglie v roce 693 byl biskupem Wilfrithem z Yorku vysvěcen na misijního biskupa bez určité diecéze. Suitbert také působil jako misionář ve Vestfálsku. Byl ochráncem pronásledovaných a žil asketickým životem.

Na Pipinovi Herastalském si vyprosil rýnský ostrov u Düsseldorfu a na něm r. 710 založil klášter Verdský, pozdější Kaiserswerth se seminářem. Za svatého byl prohlášen Lvem III. 4. 9. 810. V Düsseldorfu je z konce XII. stol. Suitbertovi zasvěcená sloupová basilika.

SV. CEADA, 2. března

Sv. Ceada

připomínka, biskup

Pocházel z Northumbrie. Jeho bratr a pozdější světec Ced založil opatství v Lastinghamu v Yorkshiru. Tam byl opatem a když se stal biskupem východních Sasů, Ceada se stal jeho nástupcem. Odtud byl povolán na biskupský stolec do Yorku, ale v roce 669 Theodor z Canterbury zjistil, že Ceada nebyl právoplatně vysvěcen, a proto jej odvolal. Ceada rozhodnutí přijal v pokoře a vrátil se do Lastinghamu k životu v pokání.

Theodor jej později znovu s řádným vysvěcením povýšil do biskupského úřadu, a to v Mercians se sídlem v Lichfieldu. Biskup Ceada ve svém úřadu vystupoval skromně a po diecézi cestoval pěšky. Snažil se pomáhat všem potřebným a šířil kolem sebe lásku a porozumění. Po necelých třech letech zemřel v Lichfieldu.

SV. KUNHUTA (KUNIGUNDA), 3. března

Socha sv. Kunhuty v Bambergu

připomínka, císařovna a řeholnice

Patronka: bamberské diecéze, těhotných žen, dětí, nemocných

Atributy: císařský oděv, kniha, koruna císařská, kostel, radlice, řecký kříž, řeholnice

Byla dcerou hraběte Sigfrida a jeho manželky Hedviky. Vychovávána ve zbožnosti vynikala křesťanskými ctnostmi. S věkem dospívání rostlo její přání sloužit Bohu po celý život v panenské čistotě.

Rodiče jí vybrali za manžela Bavorského vévodu Jindřicha a tomu ještě před sňatkem řekla o svém úmyslu a zaslíbení Bohu. Zbožný Jindřich schválil její úmysl a sám se Bohu zavázal slibem trvalého panictví.

Na připomínku upřímné vůle k celibátnímu životu daroval po sňatku Kunigundě drahocenný kříž, kterého si velmi vážila. Jejich zvláštní manželství bylo projevem Boží milosti a důkazem, že i taková asketická cesta je z lásky k Bohu možná. Oba, Kunigunda (či Kunhuta) i Jindřich zůstali svému slibu po celý život věrni a žili spolu ve svaté nadpřirozené lásce. Bylo to významnější o to, že Jindřich byl v Cáchách 3. 9. 1002 zvolen německým králem a jeho žena v paderbornském chrámě pak prohlášena královnou. 

Jejich moc vzrostla ještě víc, když Jindřich podrobil zpupné Lombardsko a přijel do Říma, kde 14. 2. 1014 byl Benediktem VIII. korunován za Římského císaře a Kunigunda se tam stala císařovnou. Víme, že už v Německu budovala chrámy, kláštery, domy křesťanského milosrdenství a sama zhotovovala pro svatyně bohoslužebná roucha. 

Léta štěstí vystřídalo období zkoušek, o které se postarali zlomyslníci rozvířením pomluv o nepravdivé Kunigundině nevěře. Pro císaře to byla rána a Kunigunda vědoma si své neviny na ně nedbala a mlčela. Pomluvy se však rozrůstaly, císaře znepokojily a obecnému pohoršení bylo zapotřebí udělat přítrž.

Náhrobek sv. Kunhuty a jejího manžela Jindřicha v Bambergu

V té době byla právním prostředkem tzv. ordálie neboli „Boží soud“, pro který se rozhodli. Bylo rozhodnuto, aby Kunigunda kráčela 15 kroků bosýma nohama po rozžhavených radlicích. Provázena císařem, knížaty, svědky a zástupem lidu účastnila se předem mše svaté, při níž přijala Tělo Páně a pak nad ní kněz vykonal předepsané modlitby a byly učiněny přípravy k provedení právní očisty pomocí devíti rozžhavených radlic v těsné řadě.

S pevnou myslí po nich císařovna bosky přešla bez nejmenších popálenin. Lid se rozjásal a velebil Boha i ctnost milované císařovny, které si ještě víc vážil a císař ji veřejně odprosil za podezření, které bylo zázrakem vyvráceno.

Po nějaké době Kunigunda těžce onemocněla a v nemoci udělala slib, že, pokud se uzdraví, založí klášter panen s benediktinskou řeholí. K uzdravení došlo a klášter vystavěla v Kaufungách v Hesensku, poblíž Kaselu. Před jeho dokončením zemřel její manžel Jindřich II., později prohlášený za světce. Když umíral, ještě znovu potvrdil zachování panenství Kunigundy. Ta pak ve výroční den úmrtí manžela nechala klášter posvětit.

Při slavné bohoslužbě obětovala částečku svatého kříže. Po evangeliu přistoupila k oltáři, odložila korunu, císařský plášť i všechny své šperky. Dala si ostříhat vlasy, oděla se v černé řeholní roucho a od biskupa přijala závoj a prsten jako znak svého zasnoubení se s Kristem. Od té chvíle žila pokorně v klášteře a ničím se nelišila od ostatních sester. 

Po 15 letech služby v klášteře těžce onemocněla a skromně se připravovala na smrt. S prosbou o uložení vedle bratra a pána, jenž ji volá k sobě do nebe, zesnula. Byla proto pohřbena v bamberském chrámě po boku svého manžela. Divy byla oslavena za života i po smrti a proto papežem Inocencem III. v roce 1200 prohlášena za svatou.

SV. KAZIMÍR, 4. března

Sv. Kazimír, patron Polska

nezávazná památka, polský princ

Patron: Polska, Litvy, maltézských rytířů a mládeže

Atributy: lilie, královské odznaky, polský kroj

Narodil se v Krakově 5. 10. 1458 jako syn polského a litevského krále Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské. Byl třetí ze 13 dětí. Když mu bylo necelých 13 let, byl jeho nejstarší bratr Vladislav na Kutnohorském sněmu jednohlasně zvolen králem českým a 16. června volbu přijal.

V témže roce (1471) v Uhrách dozrálo spiknutí nespokojené šlechty proti králi Matyáši Korvínovi (Huňadovci) a polský král byl požádán, aby mladého Kazimíra dal Uhrům za krále.

Kazimír z Krakova vyjel 2. října se svým vojskem a po měsíci stanul u Hátváru, poblíž Budína. Matyáš stáhl své vojsko a rozdvojil své protivníky tak, že ke Kazimírovu vojsku se po jeho vjezdu do Uher nikdo nepřidával.

Třináctiletý Kazimír uvážil, že by v rozhodném boji mohlo téci moc krve a odtáhl proto k Nitře. Tam nechal hlavní posádku a s částí vojska se nejkratší cestou vrátil domů. Rodičům řekl, že nechce žádnou korunu, která by byla zbarvená krví poddaných a že se chce raději namáhat o korunu křesťanských ctností.

Busta sv. Kazimíra

Otec byl velmi nespokojen, že jeho plány v Uhrách nevyšly a Kazimír se proto odebral na vzdálený hrad, kde se oddal zbožnému životu a zvažoval svoji budoucnost. Pohrdal přepychem a začal žít asketicky. Spával na zemi, nosil hrubý kající oděv a různě se postil. Již před otevřením kostela bylo možné jej někdy vidět klečet u vchodu. Čím více se modlil a účastnil bohoslužeb, tím více toužil žít jen pro Ježíše a jeho Matku, k níž choval velkou úctu a lásku.

Také se rozhodl, že se neožení a složil slib panické čistoty. Nesmírně si vážil Nejsvětější svátosti a rád rozjímal o Ježíšově utrpení. Čistotu pokládal za nejkrásnější ctnost a radoval se ze svého slibu. Marně se otec snažil hovořit o tom, že by sňatkem prospěl královské rodině a lékaři mu zase předstírali, že by si manželstvím prodloužil život.

Často býval nemocen a při poslední vysoké horečce zemřel na tuberkulózu v Grodnu, v Litvě, ve věku 25 let. Po 120 letech byl jeho hrob ve Vilně otevřen, jeho tělo bylo neporušené a na jeho prsou ležel zachovalý a rukou psaný chvalozpěv o Panně Marii.

Pages: 1 2 3 4 5

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Postní almužna

banner_nk_mid

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist